ข้อมูลนักวิจัย

ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์
นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด - สทช. - - -
ภรณี สว่างศรี - สทช. - - -
บุญเรือนรัตน์ เรืองวิเศษ - สทช. - - -
มัทนา ศรีหัตถกรรม - สทช. - - -
ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง - วจด.กปว. - - -
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล - สอพ. - - -