รายชื่อของจุลินทรีย์กลุ่มที่อื่นๆ

ลำดับ ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ type Stain No./Isolate No./Code. No. เจ้าของผลงาน กลุ่มจุลินทรีย์
1 - - - - -