รายชื่อของจุลินทรีย์ใช้ในอุตสาหกรรม

ลำดับ ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ type Stain No./Isolate No./Code. No. เจ้าของผลงาน กลุ่มจุลินทรีย์
1 - - - - -