ข้อมูลจุลินทรีย์ที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร จำนวน ๕ สายพันธุ์

ลำดับ

ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์

Type

Strian No.

เจ้าของผลงาน

1 Sacchromyces cerevisiae ยีสย์ BAwine โกเมศ สัตยาวุธ
2 Lactobacillus plantarum แบคทีเรีย TISTR 875 สุกัญญา นิติยนต์
3 Lactobacillus plantarum แบคทีเรีย TISTR 2070 โกเมศ สัตยาวุธ
4 Lactobacillus casei แบคทีเรีย TISTR 1463 โกเมศ สัตยาวุธ
5 Lactobacillus brevis subsp. brevis แบคทีเรีย TISTR 868 โกเมศ สัตยาวุธ