รายชื่อของจุลินทรีย์หลังการก็บเกี่ยว

ลำดับ

ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์

Type

Stain No./Isolate No./Code. No.

เจ้าของผลงาน

1 Bacillus subtilis แบคทีเรีย C57 สุพี วนศิรากุล
2 Bacillus amyloliquefaciens
และ Bacillus siamensis
แบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens PN10 ,
Bacillus amyloliquefaciens DL9 Bacillus siamensis DL7
บุญญวี จิระวุฒิ
3 Aspergillus spp. รา 37 , 374 , 377 , 400 , 401 , 538 , 588 , 561 อัจฉราพร ศรีจุดานุ
4 Aspergillus spp. รา A39 อัจฉราพร ศรีจุดานุ
5 Trichoderma spp. รา T02 ชุติมา วิธูรจิตต์

ชนิดและจำนวนจุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว

NO

ชนิดพืช/แมลง/จุลินทรีย์

ปริมาณ(จำนวน/สายพันธุ์/เชื้อพันธุ์)

สถานภาพ/ลักษณะ/วิธีการเก็บรักษา

1 แบคทีเรียดิน จากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ผลิตสารชีวภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อรา และสารพิษจากเชื้อรา
1,450 ไอโซเลต เก็บรักษาที่ห้องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อรา (ชั้น 7)
กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิธีการเก็บรักษา
1.บนอาหารแข็งที่อุณหภูมิ 10 องศา
2.ใน Skim milk ที่อุณหภูมิ 10 องศา
3.ในน้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 10 องศา
4.ในกลีเซอรีน 15% ที่อุณหภูมิ -80 องศา
5.Lyophilized/Freeze dry (การระเหิดแห้ง)
2 เชื้อรา Aspergillus section Flavi สายพันธุ์ที่สร้างและไม่สร้างพิษ 682 สายพันธุ์ "เก็บรักษาที่ห้องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อรา (ชั้น 7) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร วิธีการเก็บรักษา
1.บนอาหารแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศา
2.ในน้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 10 องศา
3.ในกลีเซอรีน 5% ที่อุณหภูมิ -20 องศา"
3 เชื้อรา Aspergillus section Flavi สายพันธุ์ที่ไม่สร้างพิษที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา 8 สายพันธุ์ "เก็บรักษาที่ห้องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อรา (ชั้น 7) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร วิธีการเก็บรักษา
1.บนอาหารแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศา
2.ในน้ำกลั่น ที่อุณหภูมิ 10 องศา
3.ในกลีเซอรีน 5% ที่อุณหภูมิ -20 องศา"
4 เชื้อรา Aspergillus section NIgri สายพันธุ์ที่สร้างและไม่สร้างพิษที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราและสารพิษจากเชื้อรา 154 สายพันธุ์ "เก็บรักษาที่ห้องปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อรา (ชั้น 7) กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร วิธีการเก็บรักษา
1.บนอาหารแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศา
2.ในดิน ที่อุณหภูมิ 25 องศา
3.บนกระดาษกรอง ที่อุณหภูมิ 4 องศา"

รวม : 2,320 ไอโซเลต

การจำแนกชนิดของเชื้อรา Aspergillus spp. สายพันธุ์ที่ไม่สร้างสารพิษและสร้างสารพิษแอฟลาทอกซิน

รหัส

จังหวัด ซับสเตรท, ปี พ.ศ.

เชื้อรา

เชื้ออ้างอิง

ความเหมือน

ปริมาณการสร้างสารพิษ AFB1 (ug/ml)

สายพันธุ์

Strain 37 เพชรบูรณ์ ดินแปลงข้าวโพด, 2552 A.flavus ATCC9643 , ATCC20043 100% 70 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 374 กาญจนบุรี ดินแปลงอ้อย, 2554 A.flavus ATCC9643 , ATCC20043 99% 0 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 567 จันทบุรี ดินแปลงข้าวโพด, 2554 A.flavus ATCC9643 , ATCC20043 99% 0 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 400 ลำปาง ดินแปลงข้าวโพด, 2554 A.flavus ATCC9643 , ATCC20043 99% 0 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 377 กาญจนบุรี ดินแปลงข้าวโพด, 2554 A.tamari SRRC1088 100% 0 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 538 จันทบุรี ดินแปลงข้าวโพด, 2554 A.tamari SRRC1088 , CBS575.65 99% 0 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 588 จันทบุรี ดินแปลงข้าวโพด, 2554 A.tamari SRRC1088 99% 0 ไม่สร้างสารพิษ
Strain 401 ลำปาง ดินแปลงข้าวโพด, 2554 A.nomius KS10 , NRRL6108 99% 0 ไม่สร้างสารพิษ
A39 กทม. มะตูม A.flavus ATCC9643 , ATCC20043 100% 7,960 สร้างสารพิษ