รายชื่อของจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่ทราบสกุลหรือชนิดแล้ว ที่เก็บอนุรักษ์ไว้ที่กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ที่ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กทม.

No Original code Genus Species Type กลุ่มจุลินทรีย์
1 DASF04004 Azospirillum brasilense bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
2 DASF04005 Azospirillum brasilense bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
3 DASF04006 Azospirillum brasilense bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
4 DASF04007 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
5 DASF04008 Azospirillum brasilense bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
6 DASF04009 Azospirillum brasilense bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
7 DASF04010 Azospirillum brasilense bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
8 DASF04011 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
9 DASF04012 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
10 DASF04013 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
11 DASF04014 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
12 DASF04015 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
13 DASF04016 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
14 DASF04017 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
15 DASF04018 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
16 DASF04019 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
17 DASF04020 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
18 DASF04021 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
19 DASF04022 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
20 DASF04023 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
21 DASF04024 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
22 DASF04025 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
23 DASF04026 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
24 DASF04027 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
25 DASF04028 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
26 DASF04029 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
27 DASF04030 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
28 DASF04031 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
29 DASF04032 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
30 DASF04033 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
31 DASF04034 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
32 DASF04035 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
33 DASF04036 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
34 DASF04037 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
35 DASF04038 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
36 DASF04039 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
37 DASF04040 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
38 DASF04041 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
39 DASF04042 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
40 DASF04043 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
41 DASF04044 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
42 DASF04045 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
43 DASF04046 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
44 DASF04047 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
45 DASF04048 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
46 DASF04049 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
47 DASF04050 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
48 DASF04051 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
49 DASF04052 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
50 DASF04053 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
51 DASF04054 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
52 DASF04055 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
53 DASF04056 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
54 DASF04057 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
55 DASF04058 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
56 DASF04059 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
57 DASF04060 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
58 DASF04061 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
59 DASF04062 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
60 DASF04063 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
61 DASF04064 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
62 DASF04065 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
63 DASF04066 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
64 DASF04067 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
65 DASF04068 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
66 DASF04069 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
67 DASF04070 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
68 DASF04071 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
69 DASF04072 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
70 DASF04073 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
71 DASF04074 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
72 DASF04075 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
73 DASF04076 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
74 DASF04077 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
75 DASF04078 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
76 DASF04079 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
77 DASF04080 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
78 DASF04081 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
79 DASF04082 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
80 DASF04083 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
81 DASF04084 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
82 DASF04085 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
83 DASF04086 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
84 DASF04087 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
85 DASF04088 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
86 DASF04089 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
87 DASF04090 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
88 DASF04091 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
89 DASF04092 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
90 DASF04093 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
91 DASF04094 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
92 DASF04095 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
93 DASF04096 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
94 DASF04097 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
95 DASF04098 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
96 DASF04099 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
97 DASF04100 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
98 DASF04101 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
99 DASF04102 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
100 DASF04103 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
101 DASF04104 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
102 DASF04105 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
103 DASF04106 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
104 DASF04107 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
105 DASF04108 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
106 DASF04109 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
107 DASF04110 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
108 DASF04111 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
109 DASF04112 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
110 DASF04113 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
111 DASF04114 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
112 DASF04115 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
113 DASF04116 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
114 DASF04117 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
115 DASF04118 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
116 DASF04119 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
117 DASF04120 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
118 DASF04121 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
119 DASF04122 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
120 DASF04123 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
121 DASF04124 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
122 DASF04125 Azospirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
123 DASF04126 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
124 DASF04127 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
125 DASF04128 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
126 DASF04129 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
127 DASF04130 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
128 DASF04131 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
129 DASF04132 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
130 DASF04133 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
131 DASF04134 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
132 DASF04135 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
133 DASF04136 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
134 DASF04137 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
135 DASF04138 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
136 DASF04139 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
137 DASF04140 Azotobacter sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
138 DASF04141 Azotobacter venilandii bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
139 DASF04142 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
140 DASF04143 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
141 DASF04144 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
142 DASF04145 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
143 DASF04146 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
144 DASF04147 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
145 DASF04148 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
146 DASF04149 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
147 DASF04150 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
148 DASF04151 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
149 DASF04152 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
150 DASF04153 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
151 DASF04154 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
152 DASF04155 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
153 DASF04156 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
154 DASF04157 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
155 DASF04158 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
156 DASF04159 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
157 DASF04160 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
158 DASF04161 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
159 DASF04162 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
160 DASF04163 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
161 DASF04164 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
162 DASF04165 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
163 DASF04166 Beijerinckia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
164 DASF04167 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
165 DASF04168 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
166 DASF04169 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
167 DASF04170 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
168 DASF04171 Burkholderia sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
169 DASF04172 Bradyrhizobium sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
170 DASF04173 Bradyrhizobium sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
171 DASF04174 Bradyrhizobium sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
172 DASF04175 Gluconacetobacter diazotrophicus bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
173 DASF04176 Gluconacetobacter diazotrophicus bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
174 DASF04177 Gluconacetobacter diazotrophicus bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
175 DASF04178 Gluconacetobacter diazotrophicus bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
176 DASF04179 Gluconacetobacter diazotrophicus bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
177 DASF04180 Gluconacetobacter diazotrophicus bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
178 DASF04181 Herbaspirillum sp. bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
179 DASF04182 Klebseilla pneumoniae bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
180 DASF04183 Klebseilla pneumoniae bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
181 DASF04184 Klebseilla pneumoniae bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
182 DASF04185 Klebseilla pneumoniae bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
183 DASF04186 Klebseilla pneumoniae bacterium จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช