รายชื่อของจุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช

ลำดับ ชื่อสามัญทางวิทยาศาสตร์ Stain No./Isolate No./Code. No. นักวิจัยเจ้าของผลงาน กลุ่มจุลินทรีย์
1 ไส้เดือนฝอย , Steinernema siamkayai - ดร. นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช