รายชื่อของจุลินทรีย์ย่อยสลาย

No Original code Genus Species Type กลุ่มจุลินทรีย์
1DASJ0013BCurtobacteriumluteumbacteriumจุลินทรีย์ย่อยสลาย
2DASJ0017BStreptomycescelluloflavusbacteriumจุลินทรีย์ย่อยสลาย
3DASJ0046BPaenibacillussp.bacteriumจุลินทรีย์ย่อยสลาย
4DASJ0070BBrevibacteriumsp.bacteriumจุลินทรีย์ย่อยสลาย
5DASJ1102BCellulosimicrobiumsp.bacteriumจุลินทรีย์ย่อยสลาย
6DASJ0080FTrichodermasp.fungusจุลินทรีย์ย่อยสลาย