โรคพืช : ผักบุ้ง

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคราสนิมขาว WHITE RUST DISEASE รา Albugo ipomoeae-panduratae (Schwein.) Swingle