โรคพืช : ถั่วฝักยาว

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคราสนิม RUST DISEASE รา Uromyces appendiculatus var. appendiculatus (Pers.) Unger
2 โรคใบด่างเหลือง YARD-LONG BEAN YELLOW MOSAIC DISEASE ไวรัส Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV)