โรคพืช : มะเขือม่วง มะเขือยาว

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรครากเน่า ต้นเหี่ยว ผลเน่า PHYTOPHTHORA ROT DISEASE รา Phytophthora parasitica Dastur
2 โรคใบด่างเหลือง YELLOW MOSAIC DISEASE ไวรัสใบด่างมะเขือยาว (Eggplantyellowmosaicvirus,EYMV)