โรคพืช : มะเขือเทศ

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคเหี่ยวเขียว BACTERIAL WILT DISEASE แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum Race 1 Biovar 3 และ 4
2 โรคกล้าเน่า-เน่าคอดินหรือเน่าระดับดิน DAMPING - OFF DISEASE รา Pythium periilum Drechsler
3 โรคต้นเน่า PHYTOPHTHORA ROT DISEASE รา Phytophthora parasitica Dastur
4 โรคใบไหม้ LATE BLIGHT DISEASE รา Phytophthora infestans
5 โรคราแป้ง POWDERY MILDEW DISEASE รา Oidiopsis sp.
6 โรคใบหงิกเหลือง YELLOW LEAF CURL DISEASE ไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV )
7 โรคใบด่างเรียวเล็ก SHOE-STRING MOSAIC DISEASE ไวรัสใบด่างแตง (Cucumbermosaicvirus,CMV)
8 โรคเหี่ยวลาย NECROTIC DISEASE ไวรัส Thailand necrosis spot virus, TNSV
9 โรคใบด่าง MOSAIC DISEASE ไวรัส ใบด่างยาสูบ (Tobacco mosaic virus, TMV)
10 โรครากปม ROOT GALL DISEASE ไส้เดือนฝอย MeloidogyneincognitaและM.javanica