โรคพืช : พริกหวาน

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรครากเน่าโคนเน่า PHYTOPHTHORA BLIGHT DISEASE รา Phytophthora capsici