โรคพืช : พืชวงศ์หอมกระเทียม#

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคแอนแทรคโนส ANTHRACNOSE DISEASE รา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.
2 โรคหอมเลื้อย ONION TWISTER DISEASE รา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.
3 โรคหัวและรากเน่า SCLEROTIUM ROT DISEASE รา Sclerotium rolfsii Sacc.
4 โรคใบจุดสีม่วง PURPLE BLOTCH DISEASE รา Alternaria porri (Ell.) Cif
5 โรคใบไหม้ LEAF BLIGHT DISEASE รา Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.Simmons
6 โรคราสนิม RUST DISEASE รา Puccinia allii Rud.