โรคพืช : ขิง

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคเหี่ยว BACTERIAL WILT DISEASE แบคทีเรีย Ralstoniasolanacearum