โรคพืช : ผักตระกูลกะหล่ำและตระกูลผักกาด

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคใบจุด (Alternaria brassicicola) LEAF SPOT DISEASE รา Alternaria brassicicola (Schw.) Wiltshire
2 โรคใบจุด (Alternaria brassicae) LEAF SPOT DISEASE รา Alternaria brassicae (Berk.) Sacc.
3 โรคใบจุด (Cercospora lactucae-sativa) LEAF SPOT DISEASE รา Cercospora lactucae-sativa Sawada
4 โรคก้นเน่า BOTTOM ROT DISEASE รา Rhizoctonia solani Kuhn
5 โรครากบวม CLUB ROOT DISEASE รา Plasmodiophora brassicae Woromin
6 โรคราน้ำค้าง DOWNY MILDEW DISEASE รา Peronospora parasitica (Pers. Ex.Fr.) Fr.
7 โรคใบด่างผักกาด TURNIP MOSAIC DISEASE ไวรัสใบด่างผักกาด (Turnipmosaicvirus,TuMV)
8 โรคเน่าเละ BACTERIAL SOFT ROT DISEASE แบคทีเรีย Erwiniacarotovorapv.carotovora