โรคพืช : พริก

No ชื่อโรค (ไทย) ชื่อโรค (English) เชื้อสาเหตุ
1 โรคแอนแทรคโนส ANTRACNOSE DISEASE รา Colletotrichum gloeosporioides Penz. และ C capsici (Syd.) E.J. Butler
2 โรคโรครากเน่าและโคนเน่า ROOT AND STEM ROT DISEASE รา Sclerotium rolfsii Sacc.
3 โรคเหี่ยวเขียว BACTERIAL WILT DISEASE แบคทีเรีย Ralstoniasolanacearum(=Pseudomonassolanacearum)
4 โรครากปม ROOT GALL DISEASE ไส้เดือนฝอย Meloidogyneincognita และ M.javanica
5 โรคใบด่าง MOSAIC DISEASE ไวรัวใบด่างแตง (Cucumbermosaicvirus,CMV)
6 โรคเส้นใบด่างประ VEINAL MOTTLE DISEASE ไวรัสใบด่างประของพริก (Chilliveinalmottlevirus,ChiVMV)
7 โรคใบหงิกเหลือง YELLOW LEAF CURL DISEASE ไวรัสใบหงิกเหลืองพริก (Pepperyellowleafcurlvirus,PeYLCV) บางไอโซเลท เกดิ จากไวรสั ใบหงกิ เหลอื งมะเขอื เทศ (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV)
8 โรคจุดวงแหวน RINGSPOT DISEASE ไวรัส Capsicum chlorosis virus, CaCV