ข้อมูลเชื้จุลินทรีย์

กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมศัตรู

พืช กลุ่ม สกุล / ชนิด จำนวน (ชนิด/ไอโซเลท) แหล่งที่มา ชื่อผู้รับผิดชอบ หน่วยงาน วิธีการเก็บรักษา
โรคพืช แบคทีเรีย Pseudomonas syringe pv. mori 55 ไทย ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล สอพ. เก็บใน L,W,G,O
จุลินทรีย์ที่ใช้ผลิตปุ๋ยชีวภาพแบคทีเรียAzospirillum sp.TS8-150-41-60155สายพันธุ์ต้านทานภัสชญภณ หมื่นแจ้งวจด.กปว.None
จุลินทรีย์ย่อยสลายไคติน/ไคโตซานแบคทีเรียPseudomonas aeruginosa strain FDB1ไทยมัทนา ศรีหัตถกรรมสทช.เก็บใน slant
จุลินทรีย์ย่อยสลายลิกโนเซลลูโลสราAspergillus niger-126ไทยบุญเรือนรัตน์ เรืองวิเศษสทช.glycerol/สภาวะเยือกแข็ง (-200C)
จุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสแอคติโนมัยซีสStreptomyces sp.2ไทยภรณี สว่างศรีสทช.glycerol/สภาวะเยือกแข็ง (-200C)
จุลินทรีย์ย่อยสลายแป้งแบคทีเรียBacillus subtilis26ไทยภรณี สว่างศรีสทช.glycerol/สภาวะเยือกแข็ง (-200C)
จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชราPaecilomyces lilacinus2ไทยนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เก็บใน PDA (4-10 oซ)
จุลินทรีย์ควบคุมแมลงไส้เดือนฝอยSteinernema siamkayai2ไทยนุชนารถ ตั้งจิตสมคิดสทช.เก็บในน้ำ/สารอุ้มความชื้น