โรคใบจุด (Cercospora lactucae-sativa) : LEAF SPOT DISEASE

Bootstrap template

เชื้อสาเหตุ : รา Cercospora lactucae-sativa Sawada

ชีววิทยาของเชื้อ : ราสร้าง conidia เดี่ยวๆ บน conidiophores รูปร่างคล้ายเข็มถึงรูปร่างคล้าย กระสวยหรือรูปร่างคล้ายกระบองปลายกว้าง โค้งตรงกลาง ส่วนปลายแหลม ไม่มีสี ขนาด 28-300 x 3.5- 5.5 ไมครอน มี 5-19 เซลล์ บริเวณเส้นแบ่งกั้นเซลล์ไม่มีรอยคอด ส่วนฐานของ conidia มีลักษณะปลายตัด และมี hilum ยื่นออกมาที่ฐานชัดเจน หนา สีเข้ม

ลักษณะอาการ : เกิดแผลจุดกระจายทั่วใบ ลักษณะกลมหรือค่อนข้างกลม เแผลมีลักษณะเป็น วงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ แผลมีขนาดเล็กและใหญ่ ขนาดแผล 1-10 มิลลิเมตร เริ่มแรกแผล จุดมีลักษณะฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลอ่อน ตรงกลางมีสีเทา ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเทา มักพบเส้นใยของราเจริญขึ้น เหนือเนื้อเยื่อพืช

การแพร่ระบาด : สปอร์แพร่กระจายไปตามลม น้ำ แมลง สัตว์ มนุษย์ และติดไปกับเครื่องมือ โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝน หรือในระยะที่มีความชื้นสูง สภาพอากาศร้อนชื้น ราสาเหตุสามารถติดไปกับเมล็ด และเศษซากพืชที่เป็นโรค

การป้องกันกำจัด :

1. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อที่อาจติดมากับเมล็ด โดยแช่ในน้ำอุ่น 49-50 องศาเซลเซียส นาน 20-25 นาที

2. ก่อนการปลูกควรไถพรวนดินลึกๆ ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย

3. จัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี

4. ถ้าพบโรคระบาดรุนแรงให้ปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียนอย่างน้อย 3 ปี

5. ในกรณีที่เกิดโรคระบาดให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น คูปราวิท หรือแมนโคเซ็บ หรือ แมนเซทดี