โรคโรครากเน่าและโคนเน่า : ROOT AND STEM ROT DISEASE

Bootstrap template

เชื้อสาเหตุ : รา Sclerotium rolfsii Sacc.

ชีววิทยาของเชื้อ : ลักษณะโคโลนีของเชื้อบนอาหาร PDA เส้นใยหยาบสีขาว บริเวณผนังกั้น แต่ละเซลล์ ของเส้นใยของเชื้อมี clamp connection เชื้อราสร้างเม็ดสเคลอโรเทียสีขาว และเปลี่ยนเป็นสีตาลอ่อนและ น้ำตาลเข้มเมื่อแก่

ลักษณะอาการ : ต้นพริกจะแสดงอาการใบเหลืองและร่วง ต่อมาต้นพริกจะเหี่ยวยืนต้นตาย บริเวณ โคนต้นเห็นเส้นใยสีขาวและเม็ดสเคลอโรเทียสีขาว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ ลักษณะคล้ายเมล็ดผักกาด เม็ดสเคลอโรเทียนี้จะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้เป็นเวลานาน

การแพร่ระบาด : มักพบโรคในช่วงที่พืชเจริญเติบโตเต็มที่ หรืออยู่ระหว่างการออกดอกหรือผล มัก ระบาดมากในสภาพความชื้นสูง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

การป้องกันกำจัด :

1. ถอนต้นที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย

2. ใส่ปูนขาวก่อนปลูกเพื่อปรับสภาพดิน

3. การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดทั่วทั้งแปลงไม่คุ้มค่า ควรทำต่อหลุม โดยใช้เทอราคลอ เทอราคลอ ซุปเปอร์เอ็กซ์ หรือใช้บาซิลลัสซับทิลิส ผสมน้ำรดดิน

4. ถ้ามีโรคระบาดปลูกพืช ให้ปลูกพืชอื่นสลับหมุนเวียน อย่างน้อย 5 ปี