กรมวิชาการเกษตร

เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๒๔๘

Department of Agriculture

50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Chatuchack, Bangkok. 10900

Tel. 0-2579-0151-8 Fax. 0-2579-5248

E-mail: mailto:webmaster@expertdoa.com