จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตร

บทนำ

    กรมวิชาการเกษตร เป็นแหล่งเก็บรวบรวมจุลินทรีย์ทางการเกษตรที่มีความหลากหลายของชนิดและสายพันธุ์จำนวนมาก มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ตามภารกิจโดยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ได้แก่ จุลินทรีย์ดิน จุลินทรีย์ย่อยสลาย จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช จุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช จุลินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยว จุลินทรีย์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม และสายพันธุ์เห็ด รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ได้แก่ เอ็นไซม์ที่ผลิตจากจุลินทรีย์ และแอนติซีรัมเพื่อการตรวจสอบไวรัส-มายโคพลาสมาสาเหตุโรคพืช กรมวิชาการเกษตร จึงเป็นศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนมีความพร้อมเป็นผู้นำด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตรตามบทบาทและภารกิจ ในทุกมิติของการศึกษาค้นคว้าวิจัยตั้งแต่กระบวนการตรวจแยกและทดสอบในระดับห้องปฏิบัติการจนถึงภาคสนาม โดยจุลินทรีย์บางชนิดสามารถถ่ายทอดสู่ภาคการเกษตรและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด, ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา

Video : ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์

รายการเกษตรชาวบ้าน ไส้เดือนฝอย
รู้จักกับประโยชน์ของไส้เดือนฝอย
ไส้เดือนฝอยกำจัดศัตรูพืช
ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
เรียนรู้เรื่อง ไส้เดือนฝอย1
ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก 1/3
ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก 2/3
ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก 3/3